Aktivity v oblasti vzdelávania

Vieme, že na dôsledkoch našich rozhodnutí záleží. Sme si toho vedomí, a preto sa snažíme našimi aktivitami prispievať k lepšej budúcnosti:

V rámci projektu neSPPíme, bzučíme, podporujeme ekologické včelárenie, vzdelávanie v tejto oblasti, a sami včelárime.

Prostredníctvom našej interaktívnej výstavy SMART ENERGIA (celkovo 5 expozícií na Slovensku) poukazujeme na dôležitosť uplatňovania princípov udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, efektívneho využívania energetických zdrojov a vedieme k uvedomeniu si potreby prirodzenej životnej skromnosti.

V rámci projektu neSPPíme, sadíme, vysádzame nízkoúdržbové záhony, ktoré sú určené ako zdroj potravy pre naše včely, redukujeme náročnosť údržby týchto plôch a prispievame k intenzívnejšiemu zadržiavaniu vody na týchto plochách. Do celého procesu zapájame študentov, ktorí tak získavajú praktické skúsenosti.

Projektom neSPPíme, znižujeme uhlíkovú stopu pomáhame chrániť biodiverzitu, mokrade, obnovu lužných lesov a s cieľom ochrániť tatranský genofond zabraňujeme výrubu storočných jedlí a ďalších druhov drevín.

Podporujeme rozvoj študijného odboru Technik energetických zariadení budov, aby sme pokryli personálne kapacity trhu práce, nevyhnutné pre naplnenie cieľov zelenej ekonomiky.

Podporujeme tvorbu rôznych vzdelávacích materiálov (metodické príručky, pracovné listy, vzdelávacie spoločenské hry, náučná literatúra).

Realizujeme edukačné aktivity – edukačné kampane, exkurzie, kurzy, súťaže.

Poukazujeme na silu energie vo všetkých jej súvislostiach zvyšovaním vedomostnej úrovne o zdravom životnom štýle. Šport vychováva, vzdeláva, zabezpečuje duševný aj fyzický rozvoj človeka. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje naše zdravie je aj kvalita životného prostredia, ktorú ovplyvňuje aj spôsob, akým získavame a spotrebúvame energiu potrebnú pre naše každodenné činnosti. Prispievame preto k rozvoju energetickej gramotnosti.