O vzdelávacom programe

Ekofond SPP pre budúcnosť je vzdelávací program, ktorý od roku 2022 zastrešuje všetky vzdelávacie aktivity realizované neziskovou organizáciou Ekofond SPP.

Jedinečnosť tohto vzdelávacieho programu je v tom, že svojou cieľavedomou činnosťou spája prvky environmentálnej výchovy, tímovú spoluprácu, témy kritického myslenia pri práci s informáciami a vytvára prepojenie s hodnotami z oblasti morálky, etiky a žurnalisticky zodpovednej práce. V rámci týchto aktivít pôsobí na rôzne cieľové skupiny ako sú žiaci, učitelia, rodičia, široká verejnosť či samosprávy.

Cieľom tohto programu je vzbudiť a prehĺbiť záujem o environmentálne témy, rozšíriť „energetickú gramotnosť“ a podporiť zdieľanie cieľov/projektov/aktivít/informácií medzi rovesníkmi a blízkymi či širšími komunitami, s využitím médií, najmä sociálnych sietí.

Ambíciou programu je postupne otvárať rôzne témy zamerané na energiu (nielen ako fyzikálnu veličinu), energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a udržateľnosť.

V rámci vzdelávacieho programu sú dodržiavané a napĺňané všetky hodnoty neziskovej organizácie Ekofond SPP:

Inovatívnosť – podporujeme inovatívne vzdelávanie, učíme učiť v súvislostiach, meníme veci za pomoci efektívnych a moderných riešení.

Iniciatíva – proaktívne hľadáme riešenia situácií z rôznych oblastí nášho života, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť svet okolo nás.

Partnerstvo – našou víziou je byť profesionálny a spoľahlivý partner aj v oblasti vzdelávania a preto všetky naše aktivity tvoríme a realizujeme pod odborným dohľadom špecialistov v danej oblasti.

Etika a transparentnosť – morálne a relevantné konanie a otvorená a transparentná komunikácia je pre nás samozrejmosťou.